Kto i do kiedy musi rozliczyć się z podatku!

Kto i do kiedy musi rozliczyć się z podatku!

 

Eine Steuererklärung muss in bestimmten Fällen (§ 25 und 46 EStG) ua abgegeben werden, wenn in einem Abrechnungsjahr: / Rozliczenie podatkowe musi zostać złożone w określonych przypadkach (§ 25 und 46 ustawy o podatku dochodowym) m.in. jeżeli w roku podatkowym:

 

– andere Einkünfte außer Arbeitslohn vorliegen und diese mehr als 410 € betragen / oprócz dochodów ze stosunku pracy istnieją inne dochody i wynoszą więcej niż 410

 

– Lohnersazleistungen (zB Arbeitslosengeld, Krankengeld …) von mehr als 410 € bezogen wurden / pobierane były świadczenia zastępcze (np. zasilek dla bezrobotnych, zasilek chorobowy) w kwocie wyższej niż 410 €

 

– nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn bezogen wurde / dochody ze stosunku pracy pochodziły od kilku pracodawców

 

– für einen 450 Euro-Minijob eine Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes vorliegt und Summe anderer Einkünfte positiv ist / urząd skarbowy udzielił zwolnienia a suma innych dochodów jest dodatnia

 

– beide Ehegatten lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn bezogen haben und einer von den beiden Steuerklasse V oder VI hat / oboje małżonkowie pozostają w stosunku pracy i JEDEN z nich ma V lub VI Klase podatkową

 

– keine Lohneinkünfte bezogen wurden (zB Rentner) und der Gesamtbetrag der Einkünfte über dem jeweiligen Grundfreibetrag liegt / nie były pobierane świadczenia ze stosunku pracy (np. emeryci) i suma przychodu przekracza kwotę wolną od podatku