Ulgi podatkowe – Kindergeld

Nie wiesz czy dostaniesz, ile, kiedy i od kiedy? 

Świadczenia rodzinne w Niemczech

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodzice co najmniej do ukończenia 18. roku życia dziecka. Ponadto zasiłek rodzinny wypłacany jest do ukończenia 21. roku życia dziecka, jeżeli nie znajduje się jeszcze w stosunku zatrudnienia i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy w Agencji Pracy w Niemczech lub w państwowym pośrednictwie pracy w innym kraju unijnym. W przypadku braku miejsca nauki zawodu oraz w przypadku nauki i studiów zasiłek rodzinny przyznaje się do ukończenia 25. roku życia. Za dzieci niepełnosprawne powyżej 18. roku życia pod pewnymi warunkami również przysługuje zasiłek rodzinny do ukończonego 25. roku życia. 

Prawo do zasiłku rodzinnego nie obowiązuje, jeżeli za dziecko przysługują świadczenia płacone za granicą, które są podobne do zasiłku rodzinnego lub dodatku na dziecko. Zagraniczne świadczenia na dzieci wykluczają prawo do zasiłku rodzinnego również wówczas, gdy są niższe niż niemiecki zasiłek rodzinny. Jeżeli jednak świadczenia te przyznawane są przez inny kraj członkowski UE (np. Polskę czy Czechy), obowiązuje również prawo do wyrównania różnicy jako częściowy zasiłek rodzinny (Teilkindergeld).

Komu przysługuje dodatek na dziecko (Kinderzuschlag)?

Za dzieci poniżej 25 lat, za które otrzymuje się zasiłek rodzinny i które mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, rodzice mogą dodatkowo wnioskować o dodatek na dziecko w maksymalnej wysokości 140 euro na dziecko. Warunkiem jest, aby rodzice przekraczali minimalną granicę dochodów na poziomie 900 euro dla rodziców i 600 euro dla samotnie wychowujących i równocześnie jednak nie przekraczali maksymalnej granicy dochodów.

Komu przysługuje zasiłek rodzicielski (Elterngeld)?

W przypadku gdy równocześnie istnieje możliwość pobierania niemieckiego zasiłku rodzicielskiego i porównywalnego świadczenia innego państwa członkowskiego UE, obowiązuje szczególna regulacja prawa unijnego. Z zasady świadczenie powinno być wypłacane w pierwszej kolejności w kraju zatrudnienia danego rodzica. Jeżeli jednak małżonka lub małżonek pracuje w innym państwie członkowskim, do wypłaty zobowiązany jest w pierwszej kolejności kraj zamieszkania dziecka. Jeżeli świadczenie to jest wyższe w drugim państwie członkowskim, wypłaca ono kwotę różnicy. Zasiłek ten przysługuje rodzicom, jeżeli: pracują nie więcej niż 30 godzin tygodniowo, mają prawo opieki nad dzieckiem i mieszkają z nim w tym samym gospodarstwie domowym, przeważnie opiekują się dzieckiem osobiście.

W jakiej wysokości i na jaki okres przyznawany jest zasiłek rodzicielski?

Rodzice mogą otrzymywać zasiłek rodzicielski począwszy od urodzenia dziecka przez maksymalnie 14 miesięcy, obydwoje mogą swobodnie dzielić między sobą ten okres. Jeden rodzic sam może pobierać to świadczenie przez minimum dwa a maksimum dwanaście miesięcy. Osoby samotnie wychowujące, które pobierają zasiłek rodzicielski w celu wyrównania utraconego wynagrodzenia, mogą z racji braku partnera korzystać z zasiłku rodzicielskiego przez pełne 14 miesięcy.

Podstawą wymiaru zasiłku jest wynagrodzenie netto z ostatnich dwunastu miesięcy kalendarzowych sprzed urodzenia dziecka. Przy określaniu dwunastu miesięcy kalendarzowych z zasady nie uwzględnia się miesięcy, w których pobierano zasiłek macierzyński czy zasiłek rodzicielski oraz miesięcy, w których z powodu zachorowania uwarunkowanego ciążą obniżył się dochód. Zasiłek rodzicielski zastępuje z reguły 67 proc. wynagrodzenia miesięcznego, które traci się po urodzeniu dziecka i wynosi maksymalnie 1.800 euro. Minimalną kwotę 300 euro otrzymują też niepracujący rodzice dodatkowo do świadczeń socjalnych. Dla nisko zarabiających, rodzin wielodzietnych i rodzin z wieloraczkami zasiłek rodzicielski jest podwyższany.

Zasiłek macierzyński jest zaliczany na poczet zasiłku rodzicielskiego. O zasiłek rodzicielski trzeba wnioskować pisemnie w placówkach ds. zasiłku rodzicielskiego powiatów i miast na prawach powiatu w Saksonii. Wniosku nie trzeba składać zaraz po urodzeniu dziecka. Zaległe kwoty wypłacane są jednak tylko za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc wpłynięcia wniosku o zasiłek rodzicielski.